Adresseændring

Hvis du flytter til en ny adresse, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt meddeler det til kontoret, så de kan kontakte dig, hvis der er brug for det.

Advarsler og sanktioner

Hvis du har for stort fravær fra undervisningen og/eller forsømmelser med de skriftlige afleveringer, vil du få en skriftlig tilrettevisning af rektor med henblik på, at du skal ændre din adfærd. Hvis dette ikke hjælper, får du en skriftlig advarsel, og hvis du fortsætter med at forsømme, medfører det sanktioner, der afpasses efter, hvor meget du har forsømt. Du kan som følge af manglende deltagelse i undervisningen og/eller skriftlige forsømmelser erklæres studieinaktiv og kan som sådan miste retten til at modtage SU. Rektor har desuden ret til fx at udelukke forsømmelige elever fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen (hvilket medfører mere fravær). Rektor kan også beslutte, at en forsømmelig elev skal op til eksamen i alle fag det pågældende år, og i særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises. Når du er fraværende, bør du meddele årsag på Lectio (se Lectio), så skolen kan vurdere, om du passer din uddannelse. Ved længerevarende sygdom skal du aflevere en lægeerklæring (som du eller dine forældre selv skal betale) på kontoret.

Aflevering af skriftlige opgaver

Du skal aflevere opgaver på det tidspunkt, der er aftalt, men du kan, hvis der er helt særlige forhold, der gør sig gældende, få udsættelse med afleveringen hos din lærer. Afleveringsfristerne for de enkelte fag lægges ved hvert semesters start ind i studieplanen på Lectio. Hvis du har været syg eller fraværende af anden grund, på det tidspunkt en opgave skulle afleveres, så kontakt din lærer og få en aftale med ham/hende.

Aktivitetsdag

I forbindelse med skolestarten i august måned afholdes der en aktivitetsdag for alle elever i 1.g og 1hf, hvor der dystes i en række forskellige og alternative discipliner. Aktivitetsdagen strækker sig over en halv dag og byder på orienteringsløb, kampråb og kreative udfordringer. Arrangementet afsluttes med en cafe, hvor vinderklassen kåres.

Alkohol/rusmidler

Enhver form for brug af alkohol og andre rusmidler på skolen er strengt forbudt – undtagen ved caféer og fester, hvor det er tilladt at drikke øl og breezers. Dette er en fælles politik for alle ungdomsuddannelser, politi og kommune i Skive.

Bestyrelsen

Skive Gymnasium er en statslig, selvejende institution, hvis øverste myndighed er en bestyrelse. Formanden er Lasse Buhl Jørgensen. Man kan følge bestyrelsens arbejde via websitet her, hvor mødereferaterne offentliggøres – her findes også oversigt med bestyrelsens medlemmer.

Betaling af undervisningsmidler

Med virkning fra 1. november 2018 vil der 1. år blive opkrævet kr. 500 kr. og de efterfølgende år 300 kr. pr. elev til dækning af kopier, kompendier og diverse undervisningsmaterialer.

Buskort/ungdomskort

Som elev på Skive Gymnasium kan du søge om at få rabat på den daglige transport til skolen. Du skal gå ind på hjemmesiden www.ungdomskort.dk for at søge via selvbetjening. Du skal være studieaktiv, for at du kan få rabat. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv. Du er tidligst berettiget fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet. Du må regne med op til to ugers sagsbehandlingstid, fra du har tastet din ansøgning, til du modtager en godkendelse. Herefter må du regne med en vis leveringstid, før du får dit ungdomskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit ungdomskort, før skolen starter.

Bøger og bogaflevering

De bøger, du skal bruge i undervisningen, udleveres ved skolestart. Hvis du er syg den dag, klassen får en bog udleveret, skal du selv afhente bogen hos personalet på biblioteket. Husk at skrive navn og klasse i dine bøger. Bøger, du ikke længere har behov for, afleveres i biblioteket. Så snart du ved hvilke fag, du skal til eksamen i, skal du aflevere bøger i de fag, du ikke skal op i. Hver gang du har været til eksamen i et fag, skal du aflevere bøgerne fra faget samme dag eller hurtigst muligt herefter. Dette gælder eksamensfag, men ikke årsprøvefag, da du jo næste skoleår skal fortsætte med de fag, du er til årsprøve i. Følg med på Lectio!

Café

Caféerne arrangeres af et caféudvalg, der består af de elever, der har lyst til være med. Caféen er stedet, hvor man – i et par timer fredag eftermiddag 5 – 6 gange om året – mødes i kantinen eller i slugten, hygger sig, drikker en øl eller vand, spiller spil og nyder lidt musik.

Dimission

Den sidste fredag før sommerferien afholder skolen dimission fra kl. 10.00, hvor afgangseleverne får udleveret deres eksamensbeviser under festlige forhold.

Eksamen

For STX-elever Afsluttende prøver til studentereksamen, der afholdes i maj-juni, omfatter dels skriftlige, dels mundtlige prøver, der aflægges ved udgangen af det skoleår, hvor undervisningen i fagene afsluttes. Studentereksamen omfatter for hver elev på 2019-årgangen i alt 10 prøver over de tre år. Har du et ekstra A-fag udløser det en ekstra prøve. Fordelingen er følgende: • Skriftlig og/eller mundtlig prøve i de udvalgte fag på A-niveau. • Eventuelt skriftlig prøve i engelsk og/eller matematik på B-niveau. • Mundtlig SRP-prøve med udgangspunkt i dit studieretningsprojekt. • Mindst 3 mundtlige og 3 skriftlige prøver. • Efter 2.g skal du have aflagt mindst 2 eksamener. Opgaver til skriftlige prøver til studentereksamen stilles af Undervisningsministeriet, og de er fælles for samtlige elever i landet, der skal til studentereksamen i det pågældende fag det år. Det er ligeledes Undervisningsministeriet, der fastsætter, hvilke fag den enkelte elev skal til eksamen i. De karakterer, man får til eksamen, overføres til eksamensbevisets prøvekarakterkolonne. På beviset findes også en årskarakterkolonne, og eksamensresultatet beregnes som et vægtet gennemsnit af samtlige karakterer på beviset. Fag på A-niveau samt studieretningsprojektet indgår med vægten 2, fag på B-niveau og almen studieforberedelse med vægten 1½ og fag på c-niveau med vægten 1. Intet fag kan vægtes med mere end 2, så hvis der er flere karakterer, deles vægten ligeligt mellem dem. Det betyder fx, at et A-niveaufag som dansk, der indgår med både en mundtlig og en skriftlig karakter, vægtes hver karakter med 1. For at bestå eksamen kræves, at det vægtede gennemsnit af de medtællende karakterer er mindst 02. For HF-elever Der afholdes prøver i samtlige fag ved udgangen af det år, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der aflægges både skriftlig og mundtlig prøve i følgende fag: dansk A, engelsk B og matematik C og B. En HF-eksamen omfatter desuden en større skriftlig opgave, der laves i 2.hf. På eksamensbeviset anføres karaktererne, og eksamensresultatet beregnes som et vægtet gennemsnit af samtlige karakterer på beviset. Fag på A-niveau samt kultur- og samfundsfaggruppen indgår med vægten 2, fag på B-niveau, den større skriftlige opgave og den naturvidenskabelige faggruppe med vægten 1½ og fag på c-niveau med vægten 1. Intet fag kan vægtes med mere end 2, så hvis der er flere karakterer i et fag, deles vægten ligeligt. Det betyder, at et A-niveaufag som fx dansk, der indgår med både en mundtlig og en skriftlig karakter, vægtes hver karakter med 1. For at bestå eksamen kræves, at det vægtede gennemsnit er mindst 02. Brug af computer ved eksamen Ved eksamen er det både i gymnasiet og på HF tilladt at bruge computer i alle fag, hvis du ønsker det, medmindre andet står i fagets bekendtgørelse. Du skal selv medbringe computer med tilhørende strømforsyning samt forlængerledning. Print sker via skolens printere. Husk at medbringe en tom (formateret) USB-pen. Hvis du ønsker at benytte computer til eksamen i et eller flere fag, skal du også gøre det ved terminsprøverne i de pågældende fag. Ved delprøver uden hjælpemidler i matematik, engelsk og musik er det ikke tilladt at bruge computer. Der orienteres i øvrigt i god tid om reglerne for brug af computer ved eksamen.

Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser

Det er vigtigt en gang imellem at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og ud i ”virkeligheden”, så der arrangeres både kortere og længere ekskursioner i gymnasiet og på HF. Alle 2.g-klasser får tilbudt en udlandsekskursion: • En studietur varer normalt 6 dage og koster i reglen 4-5000 kr. for rejse, ophold og morgenmad. Afvigelser informeres man særligt om. • På udvekslingsrejser bor man privat hos en familie, hvis søn eller datter man så har boende, når udvekslingsskolen er på genbesøg i Skive. Alle 2. HF-klasser får tilbudt en studietur til Tjekkiet. Turen varer normalt 5 dage og koster knap 3000 kr. for rejse, ophold, entreer og morgenmad. Der kan derudover laves ekskursioner i valgfag og på sproghold, men vi tilstræber både af økonomiske og tidsmæssige grunde, at hver elev normalt kun kommer på højst to udlandsekskursioner. Der er mødepligt til endagsekskursioner, mens de længere med egenbetaling er frivillige. Der arrangeres alternativ undervisning til elever, der ikke deltager, men sådanne rejser gennemføres normalt kun, hvis alle elever vil deltage. Som deltager i rejser med Skive Gymnasium er man forpligtet på at overholde både de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne stiller op. Vi opholder os som gæster i et andet land og må derfor indrette os efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især, at: • Der er mødepligt til de aftalte programpunkter. • Alle elever skal overnatte på den angivne adresse. • Der skal være absolut ro på hotellerne. • Det er strengt forbudt at medtage, anskaffe og indtage euforiserende stoffer. • Lærerne kan tillade indtagelse af alkohol i perioder. I så fald må der ikke indtages alkohol i overdreven mængde – det er adfærden, der afgør, hvad overdreven mængde er. Stærk spiritus er forbudt. • Ingen elever færdes alene – altid mindst to og to! Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende får en advarsel og bortvises fra skolen i en periode.

Elevfester, F.U.C.K.

Der holdes minimum 5 fester om året, hvoraf sommer- og julefesten er de største. Festerne arrangeres af festudvalget, F.U.C.K., der sørger for, at der er live-musik og diskotek til alle festerne. En 1.g- eller 1.hf-klasse rydder op efter hver fest. Til gengæld for deres hjælp får hver af de medhjælpende elever en gratis billet til den næste fest. Hvis man derimod ikke bliver for at rydde op, bliver man blacklistet, hvilket indebærer, at man ikke må komme til den næste fest. F.U.C.K. står for FestUdvalgets CentralKomite. Arbejdet med at arrangere festerne er omfattende og til tider hårdt, men eleverne i udvalget har det meget sjovt alligevel, og de lærer nye mennesker at kende på tværs af klasser og årgange. Efter 2 års tro tjeneste får man et partoutkort, som giver gratis adgang til festerne i al fremtid.

Elevråd

I elevrådet sidder normalt to repræsentanter fra hver klasse, og det har mulighed for at diskutere og tage stilling til alle sager, som vedrører eleverne generelt for derefter at kunne videregive elevernes samlede holdninger og standpunkter til skolens ledelse, som tager disse med i deres overvejelser. I elevrådet lægges vægt på at holde alle elever oplyst om arbejdet i elevrådet. Elevrådet bestræber sig på at holde møde en gang om måneden, og derudover deltager to repræsentanter fra rådet til møder i skolens bestyrelse.

Elevskabe

I kælderen og Stengården er der et antal elevskabe til fri afbenyttelse, man medbringer selv hængelås. Vi opfordrer jer til at opbevare jakker og evt. idrætstasker i elevskabene.

Forsikring

Skolen har ingen ansvars- / tyveriforsikring for eleverne.

Forældremøde og -konsultation for 1.års eleverne

I starten af september inviteres du og dine forældre til et forældremøde på skolen, hvor rektor og en uddannelsesleder fortæller om skolen og om skolens retningslinjer, skema o.l. Der bliver også mulighed for at høre om studieretninger og fagpakker. I februar afholdes der forældrekonsultationer, og du får i god tid inden et brev med hjem til dine forældre om arrangementet og elektronisk tidsbestilling på Lectio. Ved konsultationen, får I lejlighed til at tale i enerum med de lærere, I har ønsket at tale med, om dit faglige standpunkt. Du vil også have mulighed for at tale med din studievejleder. Hver konsultation er beregnet til ca. 10 minutter. Hvis der viser sig behov for en længere samtale, kan der ved konsultationen træffes aftale om en ny samtale med læreren.

Forsømmelser

Der er mødepligt i gymnasiet og HF. Det betyder, at du har pligt til at følge undervisningen og til at aflevere de skriftlige opgaver, der forlanges, til den aftalte tid. Du har herudover også pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver, ekskursioner o. lign.

Fravær

Al fravær fra undervisningen registreres og medtælles. ”Lovligt fravær” eksisterer ikke, med mindre skolen beder dig deltage i en eller anden aktivitet. Hvis du er syg eller fraværende en dag, hvor der skal afleveres en skriftlig opgave, så tag kontakt til din lærer (med besked i Lectio). Forsømmelighed med skriftlige opgaver tæller på samme måde som fravær fra undervisningen.

Fritagelse for idræt

Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig til din idrætslærer. Hvis du på grund af sygdom har brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning, skal du aflevere en lægeerklæring, hvor lægen skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen. Er hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, fx et brækket ben, kan rektor fritage dig helt eller delvis, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du skal fritages helt for idræt, skal du have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende timer. Hvis skolen af skematekniske årsager ikke kan tilbyde dig et C-niveau, skal du tage det ekstra fag på anden skole, evt. som aftenundervisning.

Første skoledag

Vi lægger her på skolen vægt på, at de nye elever får en god modtagelse, og de gamle elever ruller den røde løber ud og byder på kager, flag og musik. I øvrigt indledes første skoledag for 1.g og 1.hf tirsdag d. 13. august, hvor rektor byder alle velkommen. I går derefter med jeres klasselærere til det lokale, I har fået anvist. Resten af dagen er planlagt og gennemføres af klassens klasselærere. Den normale undervisning starter næste dag kl. 8.10.

Glemte sager

Alle fundne genstande som tøj, ure, smykker, nøgler og punge afleveres til kontoret, så det er også der, du skal henvende dig, hvis du har mistet noget.

Introtur med 1. årgang

I starten af skoleåret kommer du som ny elev på en overnatningstur sammen med resten af din årgang. Programmet består af forskellige aktiviteter, der har til formål at give dig et indblik i den skolekultur, du træder ind i samt at give dig muligheden for at lære dine klassekammerater og de andre på årgangen at kende. Der er mødepligt, og turene er alkoholfrie.

IT

Adgangsrettigheder og personlige data Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke overdrages til andre. Af hensyn til sikkerheden anbefales det at skifte den systemtildelte adgangskode med det samme. Ændring af adgangskode kan ske via webservicen kaldet UMS (se beskrivelse nedenfor). Ved misbrug, eller mistanke om misbrug, skal man øjeblikkeligt underrette IT-afdelingen. Alle elever på Skive Gymnasium og HF har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og IT-afdelingen (efter forudgående aftale). Hvis en elev på uretmæssigt vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug. Ved forsøg på misbrug videregives dette til rektor, som efterfølgende træffer de fornødne foranstaltninger. Anvendelse af privat udstyr Opkobling af privat udstyr til gymnasiets IT-løsning skal alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens IT-løsning ved brug af kabler uden forudgående aftale med IT-afdelingen. Alle PC skal have installeret et fuldt opdateret antivirusprogram samt tilhørende systemopdateringer til operativsystemet. Det er ikke tilladt at anvende P2P-client programmer (Utorrent, BitTorrent, Bearshare osv.) samt andre typer af fildelingsprogrammer. Ad hoc-netværk og lignende netværkstyper er heller ikke tilladt at benytte, da dette kan “støje” for skolens trådløse netværk. Hvis du ønsker at få support fra skolens IT-afdeling, skal maskinen være renset for denne type software/netværk, ellers kan IT-afdelingen afvise eleven, indtil dette er bragt i orden. UMS Webservicen UMS gør det muligt for den enkelte elev at ændre adgangskode, registrere mobilnummer og abonnere på SMS-service. UMS vedligeholder automatisk brugerdata i følgende systemer: Netværk, Lectio og UNI-c (UNI-login). Såfremt du ændrer din adgangskode synkroniseres denne rundt i de pågældende systemer. UMS bliver løbende opdateret med nye moduler. Genvej til UMS findes nedenfor eller via skolens hjemmeside. Tryllehat, netværksdrev, print og EveryonePrint Programmet Tryllehat (Windows maskiner) giver den enkelte elev rettighed til at tilgå sit personlige og fælles netværksdrev. Det er ligeledes muligt at installere netværksprintere. Endvidere er det muligt at benytte online printservice kaldet EveryonePrint. Dette kræver blot at man kan tilgå internettet fra sin enhed samt login. Genvej til EveryonePrint findes nedenfor. Outlook Som standard er alle brugere oprettet med en mailboks på skolens mailserver. Mailboksen kan bl.a. tilgås via internettet (Outlook Web Access). Genvej til Outlook Web Access findes nedenfor eller via skolens hjemmeside. UNI-login Et UNI-login giver adgang til en række nettjenester. Dit UNI-login er det samme som anvendes til skolens netværk og Lectio. Adgangskoden bliver automatisk synkroniseret med UMS første gang dette ændres via denne webservice (synkroniseres indenfor 20 minutter). Gyldendals online ordbøger Det er muligt at benytte Gyldendals online ordbøger via nedenstående genvej. Såfremt man ønsker at benytte ordbøgerne ”hjemmefra”, kræves der et UNI-login (se beskrivelse ovenfor). Der gøres opmærksom på, at al aktivitet på gymnasiets netværk bliver automatisk overvåget og logget. I tilfælde af overtrædelse af disse regler, kan man blive udelukket fra skolens netværk, og i gentagelsestilfælde vil sagen blive overdraget til rektors vurdering. Google Apps for Education (GafE) På Skive Gymnasium er alle ansatte og elever oprettet i systemet Google Apps for Education. Det betyder, at du som elev med dit skole-google-login har gratis adgang til Googles tekstbehandlingsprogram (Google Docs), præsentationsprogrammet (Google Presentation = Power Point), regneark, spørgeskemafunktioner og et program til at bygge hjemmeside (Google Websites). Du får derudover også stillet dit eget Google-drev med ubegrænset lagerplads i skyen til rådighed, så her kan du gemme og dele alle de forskellige digitale materialer, du modtager og får produceret i løbet af din skoletid (fx dokumenter, billeder og videoer, som du selv har rettighederne til). Især Google Docs bruges meget i undervisningen til fællesdokumenter, hvor I kan være flere elever, der skriver i det samme dokument på samme tid. Google Apps for Education er webbaseret, og det betyder, at du kan logge på systemet fra alle enheder (mobiltelefoner, tablets og computere), uanset hvilket styresystem, din enhed bruger. Microsoft Office – 365 Som elev på Skive Gymnasium har man gratis adgang til Office Pakken – 365. I får udleveret koder 1. skoledag Genveje UMS: https://ums.skivegym.dk/ Tryllehat: http://tryllehat.herningsholm.it (vælg Skive Gymnasium på listen) EveryonePrint: http://skgym-ps1.skgym.dk:7290/ Outlook Web Access: https://webmail.skivegym.dk/ Gyldendals online ordbøger: http://ordbog.gyldendal.dk/ Office Pakken 365: https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

IT - support

Får du problemer med at få koblet din PC op skolens netværk, eller er der bøvl med et stykke software – så er der hjælp at hente i lokale 9, hvor IT-afdelingen holder til. Træffetiderne er: mandag – fredag, kl. 09.35 – 12.00

Juleafslutning/Juleløb

Skive Gymnasium har haft en helt speciel tradition, nemlig at der arrangeres juleløb den sidste dag inden juleferien. Juleløbet er en blanding af orienteringsløb og vandretur med overraskelser.

Kalender

På Lectio kan du se en månedlig oversigt over de små og store begivenheder, der finder sted uden for undervisningen (ferier, karaktergivning, prøver, fællestimer, fester, arrangementer osv.). Den står under månedskalender. Her har du altså mulighed for at få et overblik over, hvornår der sker noget vigtigt over en længere periode. De ændringer, der ikke er planlagt i forvejen, kan du finde under dagsændringer og ugeændringer. Du har pligt til at se på disse hver dag, da det fx er her, du kan se, om dine lærere er fraværende, og om der er andre ændringer i skemaet. Se også eget skema for daglige ændringer. Lectio fungerer desuden som en planlægningskalender, hvor du kan se, hvad der undervises i hvornår, og hvornår du skal aflevere skriftlige opgaver.

Kantinen

Kantinen er åben i alle frikvarterer indtil kl. 13. Man kan købe frugt, buffet, salatbar, boller, sandwich, samt slik og diverse drikkevarer. Drikkevarer og slik kan købes i automaten hele dagen. Brugt service stilles på rulleborde. Der kan som udgangspunkt kun betales med kreditkort. Ugens menu i kantinen kan ses på skolens info-skærme, ligesom der i slutningen af hver uge bliver sendt en fællesbesked i Lectio med næste uges menu.

Karakterer og karaktergivning

I gymnasiet gives der standpunktskarakterer. Standpunktskaraktererne gives en gang til 1.g i jan. og to gange til 2.g og 3.g i nov. og feb. Karakterer kan ses i Lectio, når den enkelte elev har logget sig på. Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i alle fag på stx. Som regel laver læreren sammen med eleven en evaluering af elevens arbejde i forbindelse med karaktergivningen. Det endelige eksamensresultat fremkommer i gymnasiet som et vægtet gennemsnit af årskaraktererne, eksamenskaraktererne og resultatet af studieretningsprojektet. Fag på A-niveau har vægten 2, fag på B-niveau 1½ og fag på C-niveau 1. Studieretningsprojektet og karakteren i faget almen studieforberedelse tæller med vægten 2. På HF gives der ikke standpunktskarakterer undervejs i uddannelsen, men lærerne skal to gange om året give eleverne en vurdering af deres standpunkt. Eksamensresultatet fremkommer på samme måde som i gymnasiet som et vægtet gennemsnit af eksamenskaraktererne og karaktererne for den større skriftlige opgave. Den sidste tæller med vægten 1½ (se Eksamen).

Kontoret

Kontoret ligger til venstre lige inden for hoveddøren (Lokale 1) og har åbent mandag – torsdag kl. 7.45 – 15.00 og fredag kl. 7.45 – 14.00 for personlig henvendelse (tlf. 97 52 24 66 – omstilling til rektor, uddannelsesledere og studievejledere). Er din lærer ikke kommet til et modul 5 min. efter modulets start, skal du henvende dig på kontoret.

Klasselærere

Alle 1. års elever har tilknyttet to klasselærere. På HF vil disse også være klassens tutorer. Klasselærerne arbejder sammen om at sikre, at klassens studieplan (se Studieplan) udarbejdes og justeres løbende, og de er også specielt opmærksomme på at få klassen til at fungere så godt som muligt. Det er også klasselærerne, der er med på årgangshytteturen i begyndelsen af skoleåret. (se Introtur).

Makkerordning

Alle elever placeres i en makkerordning ved skoleårets start. En makkers centrale opgave er at interessere sig for den andens trivsel på skolen. Makkeren skal derfor ’holde øje med’ sin makker og interessere sig for dennes trivsel i klassen og på skolen. Makkeren kontakter en af klasselærerne eller klassens studievejleder, hvis det vurderes, at makkeren ikke trives på skolen. Det er også oplagt at bruge makkerordningen sådan, at makkeren fx sørger for at hjælpe med at tage kopier til en, hvis man skulle være fraværende fra en lektion.

Mobiltelefoner

Man skal ved times start aflevere sin mobil i et mobilhotel, medmindre andet er aftalt med læreren.

Mobning

Skolen accepterer ingen form for mobning, så vi griber ind, hvis vi bliver opmærksomme på, at det finder sted. Vi har udarbejdet en plan for, hvordan vi vil reagere, hvis vi får mistanke eller information om, at én eller flere elever bliver mobbet. Vi vil derfor opfordre dig til at reagere, hvis du bliver udsat for mobning eller vidne til, at en kammerat udsættes for mobning. Henvend dig til din ’makker’ (Se Makkerordning), en lærer, du er tryg ved, eller til din studievejleder eller rektor.

Orden og oprydning på skolen

Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man må ikke spise i klasselokalerne. Kun vand må medbringes. Man rydder op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande. Klasserne har på skift i en uge den opgave at gennemgå alle indvendige og udvendige fællesarealer og rydde evt. rester væk ved spisefrikvarterets afslutning. I får nærmere besked herom. Vi sorterer vores affald, så papir – og kun papir – smides i de røde spande og alt andet affald i de grå. Der står affaldsspande overalt på skolen, så det er let at holde orden.

Ordensregler

Ordensreglerne her på skolen kan formuleres kort: Man skal opføre sig ordentligt! Vi forudsætter, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god orden og samvær, så det er en selvfølge, at man rydder op efter sig selv, at man møder til tiden, at man holder sin mobiltelefon slukket i timerne osv. Det er også en selvfølge, at en skoles sociale og arbejdsmæssige fællesskab kræver ansvarlighed, hensynsfuldhed og civiliseret adfærd af elever og lærere såvel i som uden for timerne. Dette gælder: • over for kammerater, kolleger og skolens personale i det hele taget • over for skolens fysiske rammer • i alle situationer, hvor man handler som repræsentant for Skive Gymnasium. Brydes reglerne for ordentlig opførsel, afgør rektor, hvilke konsekvenser, en forseelse skal have.

Parkering

Elever og lærere benytter parkeringspladsen over for gymnasiet, på pladsen ved ’Kineserhallen’ øst for gymnasiet eller på pladsen foran Plejehjemmet, der er skolens parkeringsplads. Parkering af cykler og knallerter finder sted ved cykelstativerne ud mod Egerisvej.

Personoplysninger

Du skal vide, at skolen elektronisk registrerer oplysninger om elever og ansatte.

Psykolog

Elever, der har behov for hjælp i forbindelse med personlige og familiære problemer eller problemer relateret til livet på skolen, kan blive henvist til en psykolog. Man kan blive henvist til psykologen via sin studievejleder eller via rektor, der begge naturligvis – lige som psykologen – har tavshedspligt.

Rektor

Rektor Lars Erik Nielsen er skolens leder og dermed den, der træffer den endelige afgørelse i de fleste spørgsmål. Døren til hans kontor er næsten altid åben, og du må gerne stikke hovedet indenfor med relevante spørgsmål. Telefonisk henvendelse via kontoret på tlf. 97 52 24 66 eller mobil 20 16 39 84.

Ringetider

På skolen har vi ingen klokke, der ringer mellem timerne. Elever og lærere er selv ansvarlige for at overholde tiderne: 1. modul 08.10-09.35 2. modul 09.55-11.20 3. modul 11.50-13.15 4. modul 13.25-14.50 5. modul 15.00-16.25

Rusmiddelkonsulent

Hvis en elev er bekymret over sit eller andres forbrug af rusmidler, kan eleven fortroligt snakke med rusmiddelkonsulenten, der kan hjælpe. Hvis skolen har mistanke om, at en elev har et problematisk forbrug af rusmidler, vil eleven blive kontaktet af rusmiddelkonsulenten. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil rusmiddelkonsulenten forsøge at hjælpe eleven ud af forbruget. Har du en aftale med rusmiddelkonsulenten i et modul, meddeles dette læreren i starten af modulet, og du får derved ikke fravær, for den tid du er hos rusmiddelkonsulenten. Leo Holst Jeppesen er rusmiddelkonsulent på skolen og kan kontaktes på tlf. 24 99 92 55 eller på mail LHJ@skivegym.dk.

Rusmiddelpolitik

Enhver form for brug af alkohol og andre rusmidler på skolen er strengt forbudt – undtagen ved caféer og fester, hvor det er tilladt at drikke øl (mindre end 5% alkohol) og breezers for elever, der er ældre end 18 år. • Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til arrangementerne. • Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer. • Stærkt berusede personer kan blive bortvist fra festen. • Hvis en elev smugler rusmidler ind til festen, bortvises eleven fra festen og vil blive sanktioneret yderligere af rektor. Illegale rusmidler Forbrug, besiddelse og salg af illegale rusmidler på skolen vil medføre hjemsendelse og anmeldelse til politiet. Elever og evt. gæster, der vurderes at være påvirket af illegale rusmidler, bortvises fra skolen. På studieture og ekskursioner er det forbudt at medtage, anskaffe og indtage euforiserende stoffer. Lærerne kan tillade, at der indtages alkohol uden for programpunkterne. I så fald gælder: • Der må ikke indtages alkohol i overdreven mængde – det er adfærden, der afgør, hvad overdreven mængde er. Stærk spiritus er forbudt. • Overtrædelse af reglerne kan medføre advarsel og sanktioner som f.eks. bortvisning fra skolen i en periode.

Rygeregler

• Skolen er røgfri i henhold til gældende lovgivning. • Brug af snus er ikke tilladt på skolens matrikel.

Skemaændringer

Det kan af forskellige grunde være nødvendigt at foretage skema- og lokaleændringer. Disse bliver hver dag lagt ind på Lectio, som du har adgang til på maskinerne i forhallen og på egen pc/tablet/mobil. Du skal selv holde dig orienteret og hver dag tjekke, om der er ændringer. Desuden er det muligt at tilmelde sig en sms ordning, så man får disse ændringer på sms, se UMS.

Snyd/plagiat

Hvis en elev tages i snyd/plagiat ift. det skriftlige arbejde, anses opgaven som ikke-afleveret og skal afleveres på ny. Læreren underretter klassens klasselærere. Læreren bestemmer, om rektor skal tage en samtale med eleven eller selv ønsker at gøre det. I gentagne tilfælde underrettes rektor, som tager en snak med eleven og evt. giver en skr. advarsel. Se afsnittet i skolens ordensregler.

Studiecenter

Vores studiecenter indeholder skolens bibliotek, avis- og tidsskriftssamling, gruppearbejdspladser og en række individuelle elevarbejdspladser. Det er forbudt at medbringe mad og drikkevarer i studiecenteret.

Studiekort

På gymnasiet får du som 1. års elev udleveret et studiekort, bliver det væk kan du mod betaling få lavet et nyt, henvend dig på kontoret.

Studieplan

Både i gymnasiet og på HF udarbejder lærerne en studieplan for undervisningen i den enkelte klasse. Denne indeholder planer for, hvordan undervisningen løbende tilrettelægges, gennemføres og justeres i alle klassens fag. I det hele taget viser studieplanen, hvordan klassens lærere har planlagt, at undervisningen skal opbygges, så eleverne kan nå de kompetencer, der er målet både i de enkelte fag og i uddannelsen generelt. Studieplanerne lægges på Lectio, der kan nås fra skolen hjemmeside. Her kan dine forældre også følge med.

Studievalg

Se mere omkring vejledning ift. studievalg her

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Alle elever der er fyldt 18 år har ret til at få SU. Der findes ingen dispensationsmuligheder for at søge, før man fylder 18 år. Du kan få SU fra det første påbegyndte kvartal efter din 18. års fødselsdag. Støttens størrelse er afhængig af dine forældres samlede indtægt. Der vil være et fradrag i forældreindkomsten for hver søskende under 18 år. Selvom du flytter hjemmefra, før du fylder 20 år, gælder satsen som hjemmeboende stadigvæk, medmindre du søger om dispensation for dette – spørg din studievejleder, eller læs reglerne om dispensation på www.su.dk. Fra SU har modtaget din ansøgning og får beregnet din SU går der 2-3 uger, så søg i god tid. Du søger om SU via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID kan du bestille det på www.su.dk. Det tager noget tid, før koden kommer i din postkasse, så bestil i god tid.

Sygeeksamen

Hvis du bliver syg til enten skriftlig eller mundtlig eksamen, skal du huske at melde dig til sygeeksamen. Denne afholdes i begyndelsen af det nye skoleår – oftest i august. Hvis du bliver syg under selve eksamenen, skal du meddele dette til tilsynet eller eksaminator/censor, hvorefter du kan forlade eksaminationen. Du skal være opmærksom på, at du under ingen omstændigheder efter en gennemført eksamen kan gøre krav på at komme til sygeeksamen. Sygdom skal meddeles skolen (kontoret) så hurtigt som muligt, og du skal sørge for at skaffe dig en lægeerklæring. Denne betaler du selv.

Sygemelding

Hvis du bliver syg i løbet af skoleåret, bør du lægge en forklaring på Lectio under fraværsårsag, så rektor og din studievejleder kan se, hvorfor du har forsømt undervisningen. Hvis du på grund af sygdom er nødt til at forsømme undervisningen længere tid ad gangen, bedes du kontakte rektor. Skolen kan forlange dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved længerevarende sygdom har skolen mulighed for at tilbyde ekstraundervisning. Hvis du bliver syg en dag, hvor du skal til eksamen, skal du straks meddele dette til skolen, og du skal aflevere en lægeerklæring. Du kan så senere komme til sygeeksamen. Det samme gælder, hvis du bliver syg i forbindelse med udarbejdelsen af studieretningsprojektet i 3.g eller den større skriftlige opgave i 2.hf.

Terminsprøver

Som en forberedelse til den skriftlige eksamen er der terminsprøver og årsprøver. I tilfælde af sygdom skal du kontakte skolen inden prøven starter. Du vil i tilfælde af fravær blive indkaldt til en ny prøve.

Tutorer på HF

På HF har du som elev en af dine lærere tilknyttet som tutor, og han/hun skal støtte dig i dit arbejde med at lære. Tutoren skal bl.a. hjælpe dig med at opstille realistiske mål for din læreproces. Disse mål indføres i din elektroniske studiebog. Din tutor skal også vurdere og fortælle dig, hvordan han/hun synes det går med din læring. Du skal lægge et resumé af samtalerne med tutoren ind i den elektroniske studiebog, så det I har talt om og aftalt kan fastholdes, så I kan tage fat der ved næste samtale.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af skolen, skal du i første omgang tale med din studievejleder, dernæst udfylde en skriftlig udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er myndig, skal denne underskrives af dig selv, og hvis du ikke er myndig, af dine forældre.

Udvekslingselever

Vi modtager hvert år en række udvekslingselever fra andre lande. De følger undervisningen i en klasse og deltager i skolens liv på linje med “almindelige” elever.

UMS

For at abonnere på sms (så du får skemaændringer mm.) skal du logge på hjemmesiden http://ums.skivegym.dk – Indtast dit brugernavn: skgymdit_brugernavn og din adgangskode. Nu kan du tilføje/ændre dit mobilnummer, abonnere på sms eller ændre din adgangskode.

Valgfag

I gymnasiet vælges to valgfag ved indmeldelse, et fremmedsprog og et kreativt fag. Derudover kan eleverne vælge 2-5 valgfag undervejs, afhængigt af studieretning og det valgte fremmedsprog. På HF vælges et kreativt fag eller idræt ved indmeldelse. Dette valg er ikke bindende. Derudover skal der vælges en fagpakke samt 1-2 valgfag ud over de obligatoriske fag og niveauer. Du kan i begge skoleformer vælge de fag, som skolen tilbyder på A-, B- eller C-niveau. Du vælger valgfag i 1.g og 1.hf samt for stx-elever også i 2.g. Du vil blive orienteret om mulighederne for valgfag, og du får også lejlighed til at tale med faglærere fra de valgfag, du måtte overveje at tage, så du får en god baggrund for at vælge, hvad der er det rigtige for dig. Du skal dog vide, at ikke alle valgfag eller niveauer oprettes, for det afhænger af, hvor mange der har ønsket det pågældende fag eller niveau.

Vejledning

Vejledning i gymnasiet: Alle skolens elever er tilknyttet en studievejleder. Studievejlederens opgaver er at yde kollektiv og individuel vejledning med hensyn til sociale, økonomiske, personlige og faglige problemer i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen i gymnasiet eller HF. Du kan trygt gå til din studievejleder med dine problemer, da han/hun har tavshedspligt med mindre andet er aftalt med eleven. Studievejlederne har faste kontortider, som kan ses i Lectio, på hjemmesiden og på tavlerne ved studievejlederkontorerne. Alle elever tilbydes en samtale inden for det første halve år. Har du en aftale med en studievejleder i et modul, meddeles dette læreren i starten af modulet, og du får derved ikke fravær for den tid, du er hos din studievejleder. Studievejledernes kontorer ligger på 1. sal oven for den store trappe i forhallen.

Vejledning om din tid efter gymnasiet

Ud over skolens studievejleder er du knyttet til en studievalgsvejleder. Denne yder personlig vejledning på gymnasiet, når der er træffetid. Du finder træffetider på infotavlen. Du kan også maile til midtvestjylland@studievalg.dk. Det kan være du ikke ved, hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig efter gymnasiet. Det kan også være, at du skal have hjælp til et konkret spørgsmål om den uddannelse, du tænker på. Studievalg afholder i årets løb en række arrangementer, som vil introducere dig til det videregående uddannelsessystem og give dig redskaber, så du selv bliver i stand til at finde information om valg af uddannelse. Nogle er klasseopdelt, andre er årgangsmøder. Nogle er udformet som oplæg, mens andre igen er workshops.

Viseaften

En gang i løbet af efteråret arrangerer Skive Gymnasium en viseaften, hvor såvel forældre som elever og lærere er velkomne. Vi synger denne aften i fællesskab sange og viser fra såvel den danske som den ikke-danske sangskat. Endvidere er der musikalske indslag fra skolens kor, elev-bands og andre, som har lyst til at fremføre sang og musik. Alle genrer er repræsenteret denne aften – lige fra gamle danske viser til rytmisk musik og “rap”.

Åben Lille Sal

Faglig hjælp og vejledning til dig og dine kammerater. Hver torsdag står et fast team af skolens lærere klar i Lille Sal til at hjælpe, motivere og yde faglig vejledning inden for dansk, matematik, fysik, biologi, engelsk, samfundsfag, musik (1. mandag i hver mdr.) og udvalgte fremmedsprog – se tidspunkt i Lectio. Foruden tid til faglig fordybelse er Åben Lille Sal et hyggeligt og afslappende mødested for dig og dine kammerater, hvor faglighed og god stemning ikke er hinandens modsætninger. Bagud med afleveringsopgaverne? At komme bagud med afleveringsopgaverne kan være både frustrerende og stressende for det daglige skolearbejde. Det handler derfor om at få indhentet det forsømte på en både lærerig og effektiv måde, og her er støtte, vejledning og et kærligt skub fra en lærer den bedste løsning. De elever, som af forskellige grunde er kommet bagud med afleveringsopgaverne, skal derfor indgå i et fast afleveringsforløb i Åben Lille Sal, indtil det forsømte arbejde er indhentet.

Årsprøver

Der holdes skriftlige og mundtlige årsprøver for gymnasieeleverne i 1. og 2.g (HF har normalt ikke årsprøver), og disse ligger i sidste del af skoleåret. Skolen planlægger årsprøverne ud fra det, der er muligt og nødvendigt, efter at de egentlige eksaminer er meldt ud fra ministeriet.