Studie- og ordensregler

Elevadfærd

På Skive Gymnasium forudsætter vi, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god opførsel og samvær. Vi forventer desuden, at man som elev på Skive Gymnasium er indstillet på at deltage aktivt i undervisningen og bidrage til et godt læringsmiljø. Nedenstående regler er en præcisering af, hvad vi som skole forstår ved god opførsel og studieaktiv adfærd. Brydes reglerne, afgør rektor, hvilke konsekvenser en forseelse skal have, idet der skal være overensstemmelse mellem forseelsens alvor og omfang og de sanktioner, den udløser.

Følgende regler forudsættes kendt og fulgt af alle elever på Skive Gymnasium:

 • At man i undervisningen følger lærerens anvisninger og deltager aktivt i undervisningen, hvilket indebærer, at man møder forberedt, deltager aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt.
 • At man udelukkende anvender computer og telefon til undervisningsmæssige formål. På skolens elektroniske udstyr må der ikke uden tilladelse foretages ændringer i opsætningen, ligesom de ikke må anvendes til ikke-undervisningsrelateret brug.
 • At man udviser hensynsfuld og ansvarlig opførsel overfor såvel medstuderende som ansatte. Dette gælder i undervisningen såvel som i pauser o. lign.
 • At man behandler skolens lokaler, udearealer, inventar og udstyr ordentligt. Der må ikke spises i klasselokalerne, der efter brug efterlades opryddet og med opsatte stole efter lærerens anvisning. Skolen kan indføre en ordning, hvor klasserne på skift foretager oprydning i fællesarealerne efter spisepausen.
 • At mobning, vold og truende adfærd ikke er acceptabelt. Dette gælder såvel fysisk som digitalt. Det er vigtigt, at du henvender dig til en lærer, studievejleder eller leder, hvis du oplever sådanne ting.
 • At optagelse og deling af lyd- og billedoptagelser, hvor andre elever eller ansatte medvirker og ikke har givet deres tydelige tilsagn, ikke er tilladt.
 • At tobaksrygning, snus, e-cigaretter, alkohol og rusmidler ikke er tilladte på skolens område. Besiddelse af ulovlige stoffer er ikke tilladt. Der dispenseres dog for indtagelse af alkohol i forbindelse med cafeer og fester, hvor der henvises til de konkrete regler.

Sanktioner ved brud på studie- og ordensreglerne

Ordensreglerne gælder i alle situationer, hvor man repræsenterer Skive Gymnasium på eller uden for skolen. Der kan også pålægges sanktioner for handlinger udført i fritiden, hvis disse har alvorlig betydning for undervisningsmiljøet.

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil i milde tilfælde udløse i en påtale eller mundtlig advarsel. Ved uhensigtsmæssig brug af IT-udstyr i undervisningen, kan sanktionen være nægtet adgang til at bruge dette i en periode.

Ved mere grove tilfælde eller ved gentagende overtrædelser vil følgende sanktioner blive taget i brug

 • Udelukkelse fra aktiviteter og arrangementer
 • Midlertidig hjemsendelse, mens sagen undersøges nærmere
 • Skriftlig advarsel
 • Bortvisning fra skolen i op til 10 dage
 • Permanent udmeldelse i meget grove tilfælde. Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af narkotika er forbudt på skolen og skolens nærmeste område og fører til øjeblikkelig permanent bortvisning.
 • Ved skader på skolens ejendom vil en elev være erstatningsansvarlig.

En sanktion kan gives betinget.

En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets afslutning eller efter et år. I helt særlige tilfælde opretholdes advarslen i hele studietiden, dette gælder f.eks. snyd ved eksamen, vold, mobning eller andre meget grove overtrædelser af ordensreglerne.

Fravær fra undervisningen og manglende aflevering af skriftlige opgaver

Fravær fra undervisningen

Der er mødepligt til alle timer, ligesom der er pligt til at aflevere alle opgaver. Der er mødepligt til termins- og årsprøver. Der er derudover pligt til at deltage i ekskursioner og lignende, med en egenbetaling på højest kr. 90,-. Ved længerevarende sygdom kontaktes studievejleder og/eller rektor. Skolen kan kræve en lægerklæring, som eleverne/forældrene selv skal betale og aflevere på kontoret. Ved sygdom på en eksamensdag, ved terminsprøver eller i forbindelse med udarbejdelsen af større skriftlige opgaver (SRP, SSO, DHO, KS) skal dette straks meddeles skolen, og der skal evt. afleveres en lægeerklæring. Skolen fastlægger tidspunktet for afholdelse af sygeeksamen.

 • Der gives fravær, når eleven ikke er til stede i undervisningen.
 • Kommer en elev for sent eller går tidligere fra undervisningen, kan der gives 50% fravær.
 • Det er elevens ansvar at skrive årsagen til fraværet i lectio.
 • Fravær grundet andre skoleaktiviteter bliver godskrevet. Dette kan eksempelvis være ekskursioner med andre fag, elevrådsmøder o.lign.
 • Læreren kan bortvise eleven fra undervisningen, hvis denne ikke overholder studie- og ordensreglerne. Eleven føres fraværende ved bortvisning
 • Hvis en elev mener, der uberettiget er givet fravær, skal eleven indenfor to skoledage kontakte den pågældende lærer.

Fravær for manglende aflevering af skriftlige opgaver

 • Eleverne får fravær for de opgaver, de ikke afleverer, med mindre de laver en aftale med deres lærer om at få udsættelse
 • Hvis eleverne mangler at aflevere 2 opgaver eller flere, sendes de i slyngelklub. Hvis eleverne ikke møder i slyngelklub, udløser det en påtale, og det medtages i den samlede fraværsopgørelse.
 • Når eleverne afleverer en opgave i slyngelklubben er læreren ikke forpligtet til at rette den, men de er forpligtede på at læse den igennem og vurdere om det afleverede kan godkendes som en opgave.

Ved for højt fravær vil der først blive givet en mundtlig advarsel og dernæst en skriftlig advarsel. Efterfølges den skriftlige advarsel ikke, vil der kunne iværksættes følgende sanktioner, afhængigt af fraværets omfang og karakter:

Indstilling til eksamen på særlige vilkår

 • Fratagelse af SU – grundet manglende studieaktivitet (gælder kun for elever over 18 år)
 • Fratagelse af retten til at gå til eksamen i enkelte fag med for højt fravær
 • Udmeldelse

Ophører en elev med at komme på skolen, kan skolen foretage udmeldelse uden at alle ovenstående sanktioner er iværksat.

Ophører en elev med at komme på skolen, kan skolen foretage udmeldelse uden at alle ovenstående sanktioner er iværksat.

Snyd

Hvis man skriver en opgave af, downloader en opgave eller dele af en opgave og afleverer den i sit eget navn, tæller den som ikke afleveret, og det medfører fravær for opgaven. Alternativt kan skolen vælge at give karakteren -3.

 • Første gang der konstateres snyd vil det blive påtalt af den pågældende lærer, og skolens ledelse bliver orienteret.

 • Anden gang der konstateres snyd vil eleven blive indkaldt til samtale med skolens ledelse, og der bliver givet en skriftlig advarsel.

 • Ved gentagne tilfælde af snyd, kan sanktionen være, at man bortvises fra skolen, eller at man skal gå året om.
 • Bistår man andre elever i at snyde, kan det også medføre sanktioner.

Oprykning

Oprykning til næste skoleår forudsætter aflæggelse af obligatoriske prøver og eksamener. Opnår en elev ikke et karaktergennemsnit på 2,0 kan rektor nægte oprykning til næste klassetrin.

Ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser

På rejser med Skive Gymnasium er man forpligtet til at overholde de almindelige regler, der gælder for god opførsel samt de regler, som lærerne stiller op. Det indskærpes især at:

 • Der er mødepligt til alle aftalte programpunkter.
 • Alle elever skal overnatte på den angivne adresse.
 • Ophold på hotel skal ske i henhold til hotellets regler.
 • Det er strengt forbudt at medbringe, anskaffe og indtage euforiserende stoffer.
 • Der må ikke indtages alkohol medmindre lærerne tillader det. I så fald må der ikke indtages alkohol i overdreven mængde – det er adfærden, der afgør, hvad overdreven mængde er. Stærk spiritus er forbudt. Det er et krav, at man til alle programpunkter møder op, som var man klar til at møde i skole.
 • På USA-rejser må alkohol ikke indtages, og der må heller ikke ryges i det offentlige rum.
 • Ingen elever må færdes alene – man skal altid gå mindst to og to.

Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner jævnfør skolens ordensregler, og i alvorlige tilfælde kan det betyde, at den pågældende sendes hjem for egen regning.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. BEK. nr. 1338 af 9. december 2019

Skive d. 4/2-2020

Lars Erik Nielsen, rektor