Studie- og ordensregler

På Skive Gymnasium forudsætter vi, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god opførsel og samvær. Nedenstående regler er en præcisering af, hvad vi som skole forstår ved god opførsel. Brydes reglerne, afgør rektor, hvilke konsekvenser en forseelse skal have, idet der skal være overensstemmelse mellem forseelsens alvor og omfang og de sanktioner, den udløser (se afsnittet om sanktioner).

Følgende regler forudsættes kendt og fulgt af alle elever på Skive Gymnasium:

 • At man i undervisningen følger lærerens anvisninger og aktivt deltager, hvilket indebærer, at computer og telefon kun anvendes til undervisningsmæssige formål. På skolens elektroniske udstyr må der ikke uden tilladelse foretages ændringer i opsætningen, ligesom de ikke må anvendes til ikke-undervisningsrelateret brug.
 • At man udviser hensynsfuld og ansvarlig opførsel overfor såvel medstuderende som ansatte. Dette gælder i undervisningen såvel som i pauser o. lign.
 • At man behandler skolens lokaler, udearealer, inventar og udstyr ordentligt. Der må ikke spises i klasselokalerne, der efter brug efterlades opryddet og med opsatte stole efter lærerens anvisning. Skolen kan indføre en ordning, hvor klasserne på skift foretager oprydning i fællesarealerne efter spisepausen.
 • At mobning, vold og truende adfærd ikke er acceptabelt. Dette gælder såvel fysisk som digitalt. Det er vigtigt, at du henvender dig til en lærer, studievejleder eller leder, hvis du oplever sådanne ting.
 • At optagelse og deling af lyd- og billedoptagelser, hvor andre elever eller ansatte medvirker og ikke har givet deres tydelige tilsagn, ikke er tilladt.
 • At tobaksrygning, snus, e-cigaretter, alkohol og rusmidler ikke er tilladte på skolens område. Besiddelse af ulovlige stoffer er ikke tilladt. Der dispenseres dog for indtagelse af alkohol i forbindelse med cafeer og fester, hvor der henvises til de konkrete regler.

Ordenreglerne gælder i alle situationer, hvor man repræsenterer Skive Gymnasium & HF på eller uden for skolen.

Brydes reglerne, afgør rektor, hvilke konsekvenser en forseelse skal have, idet der skal være overensstemmelse mellem forseelsens alvor og omfang og de sanktioner, den udløser. Der henvises til afsnittet: “sanktioner”.

Der kan også pålægges sanktioner for handlinger udført i fritiden, hvis disse har alvorlig betydning for undervisningsmiljøet.

Sanktioner

Overtrædelse af ordenreglerne vil i milde tilfælde udløse en påtale, der øjeblikkeligt skal efterfølges. I andre tilfælde vil uacceptabel adfærd udløse en mundtlig advarsel og dernæst en skriftlig advarsel.

En advarsel kan medføre bortvisning fra skolen i op til 10 dage. Meget grove overtrædelser vil kunne medføre udmeldelse.

En sanktion kan også være udelukkelse fra aktiviteter og arrangementer.

Ved skader på skolens ejendom vil en elev være erstatningsansvarlig.

Ved uhensigtsmæssig brug af IT-udstyr i undervisningen, kan sanktionen være nægtet adgang til at bruge dette i en periode.

En sanktion kan gives betinget.

En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets afslutning eller efter et år. I helt særlige tilfælde opretholdes advarslen i hele studietiden, dette gælder f.eks. snyd ved eksamen, vold, mobning eller andre meget grove overtrædelser af ordensreglerne.

Deltagelse i undervisningen

Der er mødepligt til alle timer, ligesom der er pligt til at aflevere alle opgaver. HF-eleverne har desuden pligt til at føre studiebog. Der er mødepligt til termins- og årsprøver. Der er derudover pligt til at deltage i ekskursioner og lignende, med en egenbetaling på højest kr. 80,-

Al fravær fra undervisningen registreres og medtælles. Fraværsårsag meddeles på lectio. Der kan ske godskrivelse af fravær for skolerelaterede aktiviteter. Ved længerevarende sygdom kontaktes studievejleder og/eller rektor. Skolen kan kræve en lægerklæring, som eleverne/forældrene selv skal betale og aflevere på kontoret. Ved sygdom på en eksamensdag, ved terminsprøver eller i forbindelse med udarbejdelsen af større skriftlige opgaver (SRP, SSO, DHO, KS) skal dette straks meddeles skolen, og der skal evt. afleveres en lægeerklæring. Skolen fastlægger tidpunktet for afholdelse af sygeeksamen.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver

Opgaver skal afleveres i lectio eller til læreren efter aftale, alt efter hvilken afleveringsform der er aftalt. Ved sygdom eller fravær på en afleveringsdag skal opgaven afleveres ved sygdoms ophør. Manglende aflevering af skriftlige opgaver tæller på samme måde som fravær fra undervisningen. Der er mulighed for at anmode om udsat afleveringsfrist, hvis der er særlige forhold, der taler for dette. Det er lærerens eller skolens afgørelse, om der kan gives udsættelse

Snyd

Hvis man skriver en opgave af, downloader en opgave eller dele af en opgave og afleverer den i sit eget navn, tæller den som ikke afleveret, og det medfører fravær for opgaven. Alternativt kan skolen vælge at give karakteren -3. I grove tilfælde indkaldes desuden til en samtale med rektor. I gentagne tilfælde gives der en skriftlig advarsel. I yderste konsekvens kan snyd medføre, at man bortvises fra skolen, eller at man skal gå året om. Bistår man andre elever i at snyde, kan det også medføre sanktioner.

Advarsler og sanktioner

For stort fravær fra undervisningen eller manglende aflevering af skriftlige opgaver medfører først en mundtlig advarsel, derefter en skriftlig advarsel. Ved fortsat fravær har rektor ret til yderligere sanktioner. F.eks. har rektor ret til at udelukke elever fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen. Rektor kan også beslutte, at en elev skal op til eksamen i et- eller flere fag det pågældende år, evt. som selvstuderende og i særlig alvorlige tilfælde kan eleven bortvises. Ved skriftligt fravær kan eleven pålægges at skrive en eller flere opgaver på skolen på et bestemt tidspunkt – slyngelklub.

Oprykning

Oprykning til næste skoleår forudsætter aflæggelse af obligatoriske prøver og eksamener. Opnår en elev ikke et karaktergennemsnit på 2,0, kan rektor nægte oprykning til næste klassetrin.

Ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser

På rejser med Skive Gymnasium & HF er man forpligtet til at overholde de almindelige regler, der gælder for god opførsel samt de regler, som lærerne stiller op. Det indskærpes især at:

 • Der er møepligt til alle aftalte programpunkter
 • Alle elever skal overnatte påden angivne adresse
 • Ophold på hotel skal ske i henhold til hotellets regler
 • Det er strengt forbudt at medbringe, anskaffe og indtage euforiserende stoffer
 • Indtagelse af stærk spiritus er forbudt. Der ikke må indtages alkohol i overdreven mængde. Det er lærerne, der afgør, hvad overdreven mængde er.
 • På USA-rejser må alkohol ikke indtages; der må heller ikke ryges i det offentlige rum
 • Ingen elever må færdes alene – man skal altid gå mindst to og to

Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende sendes hjem for egen regning.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. BEK nr. 1077 af 13/09/2017.

Skive d. 4/12-2017

Lars Erik Nielsen rektor